Hướng dẫn cài đặt Turbo Pascal 7.0

Borland Turbo Pascal 7.0 là một IDE kiêm biên dịch để chạy và biên dịch các tập tin ngôn ngữ Pascal .pas, Mặc dù pascal ngày nay ít được sử dụng nhưng ngôn ngữ này vẫn được sử dụng rộng rãi cho mục đích giáo dục vì sự giống nhau với C và dễ dàng hơn để hiểu các cấu trúc lập trình và nền tản cơ bản để tiếp thu.

Trả lời